CONTENTS / OBSAH

 

Focusing on the Imperial Eagle

 

Chavko J, Danko Š, Obuch J & Mihók J : The Food of the Imperial Eagle (Aquila heliaca) in Slovakia

Potrava orla kráľovského (Aquila heliaca) na Slovensku

 

Danko Š & Balla M : Unusual cases of nesting by the Imperial Eagle (Aquila heliaca) in Eastern Slovakia

Nezvyklé prípady hniezdenia orla kráľovského (Aquila heliaca) na východnom Slovensku

 

Danko Š, Mihók J, Chavko J & Prešinský L : Substitute nesting by Imperial Eagles (Aquila heliaca) in Slovakia

Náhradné hniezdenia u orlov kráľovských (Aquila heliaca) na Slovensku

 

Danko Š & Mihók J : Kleptoparasitism by raptors, focusing on the Imperial Eagle (Aquila heliaca)

Kleptoparazitizmus u dravcov so zameraním na orla kráľovského (Aquila heliaca)

 

Danko Š : Unusually early nest building by Imperial Eagles (Aquila heliaca)

Neobyčajne skorá stavba hniezda u orla kráľovského (Aquila heliaca)

 

Danko Š : Conidification among Imperial Eagles (Aquila heliaca)

Konidifikácia u orla kráľovského (Aquila heliaca)

 

Danko Š : First documented nesting by White-tailed Sea Eagles (Haliaeetus albicilla) in Eastern Slovakia

Prvé doložené hniezdenie orliaka morského (Haliaeetus albicilla) na východnom Slovensku

 

Lipták J & Mihók J : Proof of nesting by a second pair of White-tailed Sea Eagles (Haliaeetus albicilla) in Eastern Slovakia

Doložené hniezdenie druhého páru orliaka morského (Haliaeetus albicilla) na Východnom Slovensku

 

Lipták J : Nesting by Hobbies (Falco subbuteo) in the Košice Basin (Eastern Slovakia) from 1996 to 2005

Hniezdenie sokola lastovičiara (Falco subbuteo) v Košickej kotline (východné Slovensko) v rokoch 1996 až 2005

 

Karaska D : Large numbers of young in nests of Tawny Owls (Strix aluco)

Vysoký počet mláďat v hniezdach sovy obyčajnej (Strix aluco)

 

Karaska D : Unusual nesting by Tengmalm´s Owls (Aegolius funereus) in Orava

Neobvyklé hniezdenie pôtika kapcavého (Aegolius funereus) na Orave

 

Šotnár K : Tree nesting of Eagle owl (Bubo bubo) in Prievidza district

Stromové hniezdo výra skalného (Bubo bubo) v okrese Prievidza

 

Slobodník V : Summary of Ringing Project for Raptors and Owls from 2002 to 2004 in Slovakia

Sumarizácia krúžkovania dravcov a sov v rokoch 2002 až 2004 na Slovensku

 

CONTENTS / OBSAH

 

Papers focusing on Aquila pomarina / Články zamerané na Aquila pomarina

 

Dravecký M, Danko Š, Obuch J, Kicko J, Maderič B, Karaska D, Vrána J, Šreibr O, Šotnár K, Vrlík P & Bohačík L: Diet of the Lesser Spotted Eagle (Aquila pomarina) in Slovakia

Potrava orla krikľavého (Aquila pomarina) na Slovensku

 

Maderič B, Danko Š & Dravecký M: Records of the Lesser Spotted Eagle (Aquila pomarina) nests with two fledged young without human intervention in Slovakia

Prípady hniezd orlov krikľavých (Aquila pomarina) s dvomi vyvedenými mláďatami bez zásahu človeka na Slovensku

 

Dravecký M, Maderič B, Šotnár K, Danko Š, Harvančík S, Kicko J, Karaska D, Vrlík P, Vrána J, Balla M, Boucný D & Kišac P: Lesser Spotted Eagles (Aquila pomarina) colour ringing programme and its first results since 2000–2008 in Slovakia

Program označovania orlov krikľavých (Aquila pomarina) farebnými krúžkami a jeho prvé výsledky v rokoch 2000–2008 na Slovensku

 

Dravecký M, Sellis U, Bergmanis U, Dombrovski V, Lontkowski J, Maciorowski G, Maderič B, Meyburg B-U, Mizera T, Stój M, Treinys R & Wójciak J 2008: Colour ringing of the Spotted Eagles (Aquila pomarina, Aquila clanga and their hybrids) in Europe – a review

Označovanie orlov (Aquila pomarina, Aquila clanga a ich hybridov) farebnými krúžkami v Európe – prehľad

 

Meyburg B-U, Graszynski K, Langgemach T, Sömmer P & Bergmanis U: Cainism, nestling management in Germany in 2004–2007 and satellite tracking of juveniles in the Lesser Spotted Eagle (Aquila pomarina)

Kainizmus, hniezdny manažment v Nemecku v rokoch 2004–2007 a satelitné sledovanie mláďat orla krikľavého (Aquila pomarina)

 

Danko Š: The latest results of ringing the Lesser Spotted Eagles (Aquila pomarina) in Slovakia

Najnovšie výsledky krúžkovania orlov krikľavých (Aquila pomarina) na Slovensku

 

Danko Š & Maderič B: Nesting of the Lesser Spotted Eagle (Aquila pomarina) at its hatching site

Hniezdenie orla krikľavého (Aquila pomarina) na mieste jeho vyliahnutia

 

Other papers / Ďalšie články

 

Kečkéšová L & Noga M: The diet of the Common Kestrel in the urban environment of the city of Nitra

Potrava sokola myšiara v urbánnom prostredí mesta Nitra

 

Mikuš J, Noga M. & Nemček V: First breeding of the Imperial Eagle (Aquila heliaca) in the “Borská nížina” lowland (SW Slovakia)

Prvé hniezdenie orla kráľovského (Aquila heliaca) na Borskej nížine (JZ Slovensko)

 

Pačenovský S & Shurulinkov P: Actual knowledge on distribution of the Pygmy Owl (Glaucidium passerinum) in Bulgaria and Slovakia with population density comparison

Aktuálne poznatky o rozšírení kuvička vrabčieho (Glaucidium passerinum) v Bulharsku a na Slovensku s porovnaním denzít populácií

 

Latková H: Seasonal changes in food composition of the Barn Owl (Tyto alba) in the northern part of the “Záhorie” region

Sezónne zmeny v potrave plamienky driemavej (Tyto alba) v severnej časti Záhoria

 

Slobodník V: Summary on raptors and owls ringing in Slovakia in the period 2005–2006

Sumarizácia krúžkovania dravcov a sov v rokoch 2005 a 2006 na Slovensku

 

Uhrin M, Danko Š & Latková H: Bibliography on birds of prey and owls in Slovakia. Part 1. Order Accipitriformes, genera Aquila, Hieraaetus & Haliaeetus

Bibliografia dravcov a sov Slovenska. Časť 1. Rad Accipitriformes, rody Aquila, Hieraaetus & Haliaeetus

 

CONTENTS / OBSAH

 

Chavko J: Trend and conservation of saker falcon (Falco cherrug) in western Slovakia between 1976 and 2010

Vývoj a ochrana populácie sokola rároha (Falco cherrug) na západnom Slovensku v rokoch 1976–2010

 

Dombrovski V: The diet of the greater spotted eagle (Aquila clanga) in Belarusian Polesie

Potrava orla hrubozobého (Aquila clanga) v Bieloruskom Polesí

 

Krupiński D, Lewtak J & Szulak K: Semicolonial nesting and conservation of the Montagu’s harrier Circus pygargus in rapeseed fields in Southern Podlasie (eastern Poland)

Semikoloniálne hniezdenie a ochrana kane popolavej Circus pygargus v repkových poliach v južnom Polesí (východné Poľsko)

 

Krupiński D & Lewtak J: Caching Eurasian skylarks Alauda arvensis by the Montagu’s harrier Circus pygargus

Vytváranie zásob zo škovránkov Alauda arvensis u kaní popolavých Circus pygargus

 

Kaľavský J & Pospíšilová B: The ecology of ectoparasitic species Carnus hemapterus on nestlings of common kestrel (Falco tinnunculus) in Bratislava

K ekológii ektoparazitického druhu Carnus hemapterus na mláďatách sokola myšiara (Falco tinnunculus) v Bratislave

 

Pačenovský S & Šotnár K: Notes on the reproduction, breeding biology and ethology of the Eurasian pygmy owl (Glaucidium passerinum) in Slovakia

Poznámky k hniezdeniu, hniezdnej biológii a etológii kuvička vrabčieho (Glaucidium passerinum) na Slovensku

 

Obuch J & Karaska D: The Eurasian eagle-owl (Bubo bubo) diet in the Orava Region (N Slovakia)

Potrava výra skalného (Bubo bubo) na Orave (severné Slovensko)

 

Mihók J & Lipták J: Eurasian eagle-owl (Bubo bubo) nesting in a nest box on a very high voltage electricity pylon

Hniezdenie výra skalného (Bubo bubo) v búdke na stožiari veľmi vysokého napätia

 

Hrtan E: The nesting of the Eurasian eagle-owl (Bubo bubo) in a man-made building

Hniezdenie výra skalného (Bubo bubo) v ľudskej stavbe

 

Balla M: Ural owl (Strix uralensis) nesting in wetland forest in the Východoslovenská rovina Plain

Hniezdenie sovy dlhochvostej (Strix uralensis) v lužnom lese na Východoslovenskej rovine

 

Slobodník V & Slobodník R: The summary of ringing of birds of prey and owls in Slovakia in 2009

Sumarizácia krúžkovania dravcov a sov v roku 2009 na Slovensku

 

Uhrin M, Danko Š & Latková H: Bibliography on birds of prey and owls in Slovakia. Part 3. Order Falconiformes, genus Falco

Bibliografia dravcov a sov Slovenska. Časť 3. Rad Falconiformes, rod Falco

 

Obituary

Meyburg B & Newton I: Robert D. Chancellor * 24 October 1921 – † 27 October 2010 

Nekrológ

 

Book reviews 

Knižné recenzie

CONTENTS / OBSAH

 

Šotnár K & Topercer J: Estimating density, population size and dynamics of Common Buzzard (Buteo buteo) in the West Carpathian region by a new method

Odhad denzity, veľkosti populácie a dynamiky myšiaka hôrneho (Buteo buteo) vo vybranom regióne Západných Karpát novou metódou

 

Šotnár K & Obuch J: Feeding ecology of a nesting population of the Common Buzzard (Buteo buteo) in the Upper Nitra Region, Central Slovakia

Potravná ekológia hniezdnej populácie myšiaka hôrneho (Buteo buteo) na hornom Ponitrí, stredné Slovensko

 

Vili N, Horváth M, Szabó K, Kovács S, Chavko J, Hornung E & Kalmár L 2009: Genetic structure of the Imperial Eagle (Aquila heliaca) population in Slovakia

Genetická štruktúra populácie orla kráľovského (Aquila heliaca) na Slovensku

 

Kaľavský M, Fenďa P & Holecová M: Arthropods in the nests of the Common Kestrel (Falco tinnunculus)

Článkonožce v hniezdach sokola myšiara (Falco tinnunculus)

 

Mlíkovský J: Food of the White-tailed Sea Eagle (Haliaeetus albicilla) at Lake Baikal, East Siberia

Potrava orliaka morského (Haliaetus albicilla) na jazere Bajkal, východná Sibír

 

Obuch J & Benda P: Food of the Barn Owl (Tyto alba) in the Eastern Mediterranean

Potrava plamienky driemavej (Tyto alba) vo východnom Stredomorí 

 

Dravecký M & Obuch J: Contribution to the knowledge on the synanthropization and dietary specialization of the Ural Owl (Strix uralensis) in urban environment of Košice city (East Slovakia)

Príspevok k poznatkom o synantropizácii a potravnej špecializácii sovy dlhochvostej (Strix uralensis) v mestskom prostredí Košíc (východné Slovensko)

 

Noga M: Winter breeding of the Long-eared Owl (Asio otus) in South-Western Slovakia

Zimné hniezdenie myšiarky ušatej (Asio otus) na juhozápadnom Slovensku

 

Slobodník V, Slobodník R & Dravecký M: Summary on raptors and owls ringing in Slovakia in 2007 and 2008

Sumarizácia krúžkovania dravcov a sov v rokoch 2007 a 2008 na Slovensku

 

Uhrin M, Danko Š & Latková H: Bibliography on birds of prey and owls in Slovakia. Part 2. Order Accipitriformes, genera Pernis, Milvus, Neophron, Gyps, Aegypius, Circaetus, Circus, Accipiter, Buteo & Pandion

Bibliografia dravcov a sov Slovenska. Časť 2. Rad Accipitriformes, rody Pernis, Milvus, Neophron, Gyps, Aegypius, Circaetus, Circus, Accipiter, Buteo & Pandion

 

Book reviews

Knižné recenzie

 

Announcement

Oznam

 

CONTENTS / OBSAH

 

Obuch J: Spatial and chronological diversity of tawny owl (Strix aluco) diet

Priestorová a časová diverzita potravy sovy obyčajnej (Strix aluco)

 

Dobrý M: The abundance of the little owl (Athene noctua) in Podunajská rovina lowland in 2009 and 2010

Početnosť kuvika obyčajného (Athene noctua) na Podunajskej rovine v rokoch 2009 a 2010

 

Horal D & Škorpíková V: Eurasian eagle owl (Bubo bubo) colonizing lowland floodplain forests in south Moravia (Czech Republic) and cases of its breeding in wooden nestboxes

Osídlování lužních lesů na jižní Moravě výrem velkým (Bubo bubo) a případy jeho hnízdění v dřevěných budkách

 

Slobodník V & Slobodník R: Summary on the ringing of raptors and owls in Slovakia in 2010

Sumarizácia krúžkovania dravcov a sov v roku 2010 na Slovensku

 

Uhrin M, Danko Š & Latková H: Bibliography on birds of prey and owls in Slovakia. Part 4. Order Strigiformes, genera Tyto, Otus, Bubo, Strix, Surnia, Glaucidium, Athene, Aegolius & Asio

Bibliografia dravcov a sov Slovenska. Časť 4. Rad Strigiformes, rody Tyto, Otus, Bubo, Strix, Surnia, Glaucidium, Athene, Aegolius & Asio

basis SK-AT 4C coro skat farbe EUflag ERDF